Love & vedtægter for Billund Travklub

Posted in Sider

Foreningens navn er Billund Travklub. Foreningen er stiftet den 17. august 1971 og dens hjemsted er Billund.

Formål

Foreningens formål er, at samle hesteejere, travamatører, montéryttere og opdrættere med tilknytning til Billund Trav A/S, at fremme god travsport og støtte travavl i Danmark.

Varetage medlemmernes interesser, samt administrere materialforsikringen for amatørtrænede heste, der starter på Billund Trav.

Optagelse

Som aktive medlemmer optages kun personer, der er ejer eller medejer af en i Dansk Travsports Centralforbund indregistreret traver. Samt personer, der har amatør- eller montelicens.

Ved optagelsen betales det på den ordinære generalforsamling fastsatte kontingent. Bestyrelsen er bemyndiget til, uden at angive begrundelse, at afvise anmodning om optagelse. En sådan afvisning kan af den afviste forlanges forelagt næste ordinære generalforsamling, hvis afgørelse omkring medlemskabet er bindende for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder ekskludere et medlem. En sådan eksklusion kan den ekskluderede dog kræve forelagt næste ordinære general­forsamling. Generalforsamlingen kan ændre bestyrelsens beslutning. Eksklusionen er gældende indtil generalforsamlingen har truffet anden afgørelse. Når et medlem ikke længere opfylder betingelserne for optagelse, overføres det til passivt medlem uden stemmeret.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 1. december for at være gyldigt fra udgangen af kalenderåret.

Regnskabsåret

Regnskabsåret går fra l. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab forelægges og godkendes på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen

Til at lede foreningen, i overensstemmelse med lovene, vælges der, ud af foreningens medlemmer, en bestyrelse på 5 personer.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over samtlige møder, aktiviteter og generalforsamlinger. Bestyrelsen er berettiget til at forpligte foreningen. Optagelse af lån skal dog vedtages på en generalforsamling.

Revisor

Til at revidere foreningens regnskab vælges af generalforsamlingen, blandt medlemmer uden for bestyrelsen l revisor. Valget er for et år, og genvalg kan finde sted.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i februar eller marts måned. Der indkaldes til generalforsamling ved skriftlig henvendelse til medlemmerne med mindst én uges varsel.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde seneste 24 timer før den ordinære generalforsamling. Forslag skal fremsættes skriftlig.

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer kan ligeledes fremsendes til formanden senest 24 timer før generalforsamlingen. Fremsendes der ikke forslag med et tilstrækkeligt antal bestyrelsesmedlemmer, kan disse forslås på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende være på dagsordnen:

1. Meddelelse om foreningens virksomhed (formandens beretning)
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
3. Valg af skiftevis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer
4. Valg af bestyrelsessuppleanter (vælges hvert år)
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Fastsættelse af kontingent og afgift til materialforsikring
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 3 dages varsel af bestyrelsen. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 25% af de stemme­berettigede medlemmer skriftlig indgiver begæring derom.

Æresmedlemmer

Medlemmer, der gennem en årrække har ydet en ekstraordinær indsats for Billund Travklub, kan af bestyrelsen udnævne s til æresmedlem.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

Vedtagelser

Ved foreningens generalforsamling sker vedtagelse med simpel flertal. Lovændringer skal dog vedtages med mindst 30% af foreningens medlemmer.

Såfremt lovændringen ikke opnår 30%, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor lovændringen kan vedtages ved simpel stemmeflertal, uanset de mødtes antal.

Til opløsning af foreningen kræves, at 75% af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor ved 2, med 3 ugers mellemrum, lovligt indvarslede generalforsamlinger.

Ved foreningens opløsning kan klubbens eventuelle midler overgå til en fond til fremme af trav,opdræt og økonomisk støtte til unge mennesker der vil sporten.

Fonden styres af tre personer som er valgt på generalforsamling efter gældende regler som Billund Travklub.

Ovenstående er vedtaget på foreningens generalforsamling lørdag den 27. marts 2010.